Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN č. 1/2018 o poskytovaní finančných príspevkov neziskovým organizáciám obce, ktoré plnia úlohy v záujme občanov

VZN č. 1/2017 o vyhradení miestmiesta/miest  na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane vo voľbách na území Obce Žikava.

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Žikava

VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov na pobyt dieťaťa v MŠ

VZN č. 1/2015 o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní,  vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy obce Žikava

VZN č. 1/2014 o vyhradení miesta/miest na umiestňovanie volebných plagátov a  iných nosičov informácií počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

VZN č. 1/2013 o financovaní centier voľného času zriadených mimo územia obce Žikava

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

VZN č. 2/2009 o hospodárení s majetkom obce ŽIKAVA

VZN č. 1/2009 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce ŽIKAVA

VZN č. 1/2007 o podmienkach odvádzania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie + dodatok č. 1, 2, 3, 4

VZN č. 1/2006 o poskytovaní finančných príspevkov neziskovým organizáciám obce, ktoré plnia úlohy v záujme občanov

VZN č. 5/2004 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a nebezpečného odpadu + dodatok č. 1

VZN č. 2/2004, ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev a ostatného katastrálneho územia obce + dodatok č. 1

VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu základnej školy + dodatok č. 1

VZN č. 1/2003 č. 1 o držaní psov + dodatok č. 1

VZN č.l 3/1998 Trhový poriadok

VZN č. 2/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach