Menu
Obec Žikava
Obec Žikava

Výrub drevín

Začaté správne konanie (zverejnené dňa 11. 3. 2019) - žiadosť, vyjadrenie ŠOP SR


Výrub drevín

Informácie k vybavovaniu žiadostí o výrub drevín

          Obec Žikava v zmysle § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vykonáva správu vo veciach ochrany drevín. V prípade, že chce občan vyrúbať drevinu, ktorá rastie na jeho pozemku, je povinný požiadať o povolenie na výrub obec. Súhlas na výrub sa môže vydať len v odôvodnených prípadoch  po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka, ak žiadateľom nie je sám vlastník.

Výrub sa uskutočňuje v období vegetačného pokoja, to je od 1. októbra do 31. marca.

Výrub stromov - postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín.

1.)  Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy, ktorým môže byť obec (§ 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na území katastra, kde drevina rastie. Ak si túto pôsobnosť vyhradil obvodný úrad životného prostredia [§ 68 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny] podáva sa žiadosť na tento úrad.

2.) Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pre plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).

3.) Náležitosti, ktoré musí žiadosť (v prílohe) obsahovať sú uvedené v § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

4.) Poplatok za výrub stromov :

a) fyzická osoba 10 €

b) právnická osoba 100 €        

5.)  Poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.

6.) Ak je povoľujúcim orgánom obec poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce,  alebo na jej účet.

7.) Žiadosť o vydanie súhlasu môže požiadať ktorákoľvek osoba.

8.) Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker) rastúcich mimo lesa t. j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je rúbať dreviny zakázané [§ 15 ods. 1, písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] a na túto sa vyžaduje výnimka.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

a)  za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m2

b)  v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2

c)  na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách

d)  pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku

e)  ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov

f)  ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny; v tomto prípade výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na ktorom sa drevina nachádza

g)  na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2

h)  na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôdy v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín

i)  ak sa výrub dreviny vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2.

Ustanovenie pod písmenom  a)  a b) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.

Ten, kto z dôvodov uvedených pod písmenom d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody obci najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

Občan, ktorý plánuje uskutočniť výrub drevín, vyplní žiadosť o súhlas na výrub drevín.  Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou (§ 82 ods.2 zákona č. 453/2002 o ochrane prírody a krajiny).

Začaté správne konania:

Podľa § 47 ods. 3 a § 82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu obce: Obec Žikava, Obecný úrad, Žikava 104, 951 92 alebo elektronicky na adresu: obeczikava@gmail.co v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

Potrebné doklady k žiadosti o výrub:

  • Žiadosť o súhlas na výrub drevín
  • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne
  • súhlas vlastníka, správcu, príp. nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.

Podmienkou podania žiadosti je uhradenie poplatku vo výške 10,- € fyzická osoba, 100,- € - právnická osoba, v hotovosti na Obecnom úrade v Žikave.

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu na určenom mieste a to na náklady žiadateľa, prípadne uhradiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.

Dátum a čas

Dnes je streda, 24.7.2024, 23:02:15

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
2
2
2
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
4
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

 Dôležité telefónne čísla

Linka tiesňového volania 112
Hasiči 150
Rýchla zdravotnícka pomoc 155
Polícia 158