Menu
Obec Žikava
Obec Žikava

VZN

MIESTNE DANE A POPLATKY

VZN č. 4/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2022 - daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za jadrové zariadenia (134.36 kB)

 

OBMEDZENIE POUŽÍVANIA PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV NA ÚZEMÍ OBCE ŽIKAVA

VZN č. 1/2023 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Žikava (120.25 kB)

 

ZÁSADY PODÁVANIA, PREVEROVANIA A EVIDENCIE OZNÁMENÍ V ZMYSLE ZÁKONA Č. 54/2019 Z. z.

Zásady - protispoločenská činnosť.pdf (2.27 MB)

 

MATERSKÁ ŠKOLA

VZN č. 2/2023 - o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Žikava

VZN č. 4/2022 - o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov na pobyt dieťaťa v MŠ (106.96 kB)

VZN č. 1/2022 - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni (110.86 kB)

 

FINANČNÝ PRÍSPEVOK NEZISKOVÝM ORGANIZÁCIÁM

VZN č. 1/2018 o poskytovaní finančných príspevkov neziskovým organizáciám obce, ktoré plnia úlohy v záujme občanov

 

POSTUP PRI SŤAŽNOSTIACH FO A PO

VZN č. 1/2015 o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní,  vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy obce Žikava

 

UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV

VZN č. 1/2017 o vyhradení miestmiesta/miest  na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane vo voľbách na území Obce Žikava.

VZN č. 1/2014 o vyhradení miesta/miest na umiestňovanie volebných plagátov a  iných nosičov informácií počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

 

FINANCOVANIE CENTIER VOĽNÉHO čASU

VZN č. 1/2013 o financovaní centier voľného času zriadených mimo územia obce Žikava

 

POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC

VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

 

HOSPODÁRENIE S MAJETKOM A FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI OBCE

VZN č. 1/2024 o zrušení VZN č. 1/2009

VZN č. 2/2009 o hospodárení s majetkom obce ŽIKAVA

VZN č. 1/2009 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce ŽIKAVA

 

KANALIZÁCIA  A ŽUMPA

VZN č. 3/2023 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní odpadových vôd

VZN č. 3/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Žikava

VZN č. 1/2007 o podmienkach odvádzania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie + dodatok č. 1, 2, 3, 4

 

KOMUNÁLNY, DROBNÝ STAVEBNÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žikava (4.44 MB)

 

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

VZN č. 2/2004, ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev a ostatného katastrálneho územia obce + dodatok č. 1

 

ŠKOLSKÝ OBVOD ZÁKLADNEJ ŠKOLY

VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu základnej školy + dodatok č. 1

 

DRŽANIE PSOV

VZN č. 1/2003 č. 1 o držaní psov + dodatok č. 1

 

TRHOVÝ PORIADOK A PODMIENKY PREDAJA

VZN č.l 3/1998 Trhový poriadok

VZN č. 2/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 23.5.2024, 11:42:57

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
2
30
2
1
1
2
2
3
2
4
2
5
2
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
2
14
3
15
3
16
1
17
1
18
1
19
2
20
2
21
2
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
2
2
2

 Dôležité telefónne čísla

Linka tiesňového volania 112
Hasiči 150
Rýchla zdravotnícka pomoc 155
Polícia 158