Obec Žikava
Obec Žikava

VZN

 

VZN č.3/2019 MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

VZN č. 2/2019 DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI, DAŇ ZA PSA, DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA, DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY, DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE, DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIA

ZÁSADY PODÁVANIA, PREVEROVANIA A EVIDENCIE OZNÁMENÍ V ZMYSLE ZÁKONA Č. 54/2019 Z. z.

Zásady - protispoločenská činnosť.pdf (2.27 MB)

 

PRÍSPEVOK NA ÚHRADU STRAVY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni.pdf (1.25 MB)

 

FINANČNÝ PRÍSPEVOK NEZISKOVÝM ORGANIZÁCIÁM

VZN č. 1/2018 o poskytovaní finančných príspevkov neziskovým organizáciám obce, ktoré plnia úlohy v záujme občanov

 

PRÍSPEVOK NA ČIASTNOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV DIEŤAŤA V MŠ

VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov na pobyt dieťaťa v MŠ

 

POSTUP PRI SŤAŽNOSTIACH FO A PO

VZN č. 1/2015 o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní,  vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy obce Žikava

 

UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV

VZN č. 1/2017 o vyhradení miestmiesta/miest  na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane vo voľbách na území Obce Žikava.

VZN č. 1/2014 o vyhradení miesta/miest na umiestňovanie volebných plagátov a  iných nosičov informácií počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

 

FINANCOVANIE CENTIER VOĽNÉHO čASU

VZN č. 1/2013 o financovaní centier voľného času zriadených mimo územia obce Žikava

 

MIESTNE DANE A POPLATKY

Dodatok č. 2 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC

VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

 

HOSPODÁRENIE S MAJETKOM A FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI OBCE

VZN č. 2/2009 o hospodárení s majetkom obce ŽIKAVA

VZN č. 1/2009 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce ŽIKAVA

 

KANALIZÁCIA  A ŽUMPA

VZN č. 3/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Žikava

VZN č. 1/2007 o podmienkach odvádzania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie + dodatok č. 1, 2, 3, 4

 

KOMUNÁLNY, DROBNÝ STAVEBNÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD

VZN č. 5/2004 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a nebezpečného odpadu + dodatok č. 1

 

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

VZN č. 2/2004, ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev a ostatného katastrálneho územia obce + dodatok č. 1

 

ŠKOLSKÝ OBVOD ZÁKLADNEJ ŠKOLY

VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu základnej školy + dodatok č. 1

 

DRŽANIE PSOV

VZN č. 1/2003 č. 1 o držaní psov + dodatok č. 1

 

TRHOVÝ PORIADOK A PODMIENKY PREDAJA

VZN č.l 3/1998 Trhový poriadok

VZN č. 2/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Dátum a čas

Dnes je piatok, 17.1.2020, 21:00:14

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30
1
31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 Dôležité telefónne čísla

Linka tiesňového volania 112
Hasiči 150
Rýchla zdravotnícka pomoc 155
Polícia 158